ÁSzF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Vino-Trans Kft. (székhely: 8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 14., képviselő neve: Fazekas András ügyvezető, adószám: 11325895-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-501251) továbbiakban: Szolgáltató valamint a Vino-Trans Kft által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen. Felek)

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.somlopezsgo.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházán (a továbbiakban: Online áruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. Az Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktathatja, és annak létrejöttét követő 1 évig megőrizheti.

1.5. Ügyfélszolgálat: Vino-Trans Kft Ügyfélszolgálati iroda helye: 8481 Somlóvásárhely, Vasút u. 14. Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 8.00-12.00 és 13.00-16.00) Telefon: +36 (88) 506-260 Fax: +36 (88) 506-261 Internet cím: www.somlopezsgo.hu E-mail: somlopezsgo@somlopezsgo.hu Kapcsolattartó személy neve: Fazekas András ügyvezető Ravasz Tibor kereskedelmi vezető

2. Regisztráció

2.1. Az Ügyfél regisztrációjára a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. Egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges, amit egy részletesebb, személyes adatlap kitöltése követ.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására, az Ügyfélszolgálati telefonszámon, faxon, vagy e-mail címen van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára, fogyasztására vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról (részletes leírás) lehet részletesen megismerni. Az Online Áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információt, az Ügyfél írásbeli – e-mail, fax – kérésére az ügyfélszolgálaton biztosít információt a Szolgáltató.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárára nem vonatkozik. Amennyiben, a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra - akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató a helyes áron történő szállításra kötelezett, de az Ügyfél – a helyes ár ismeretében - elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.  

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. Vételár: A meghatározott vételár minden esetben Bruttó ár, amely tartalmazza a mindenkori általános forgalmi adó összegét, de nem tartalmazza a lentebb részletezett szállítási költség járul.

4.2. Fizetési módok: Az áruk kifizetésére készpénzben vagy utánvéttel van lehetőség. Készpénzes fizetés esetén a vételárat magyarországi postai szállításkor, az Ügyfél az átvétel alkalmával fizeti ki a postai, vagy futárszolgálati alkalmazott részére. Az ebben az esetben fizetett vételárat az utánvét költsége megnöveli. Átutalással történő fizetés esetén a megrendelt termék vételárát és egyúttal a szállítási költségeket egyenlíti ki az Ügyfél. A megrendelt terméket a Szolgáltató a vételár számlájára érkezése után postázzuk. A partneri kapcsolatok kialakulása után, a fizetési mód külön megállapodás alapján változhat.

4.3 Szállítási információk: A megrendelt termékeket csak a postai vagy futárszolgálati díj terheli, csomagolási költséget nem. A megrendelés visszaigazolásakor a Szolgáltató pontosan tájékoztatja az Ügyfelet, hogy mennyi lesz a posta vagy szállítási költség, melyet az Ügyfél a Szállítási információk oldalon talál meg. A Szolgáltató szállítási partnere a MPL, a Magyar Posta logisztikai üzletága. Az árut a megadott szállítási határidőn belül az MPL szállítja ki. Az MPL hétköznapokon munkaidőben szállítja ki a csomagot a megadott szállítási címre. Kézbesítés: a feladott csomag kézbesítése legkésőbb a feladás napjától számított első vagy második munkanapon megtörténik. A szállítási díj tartalmazza a csomag kézbesítésének kétszeri megkísérlését, valamint értékbiztosítást, a megrendelt termék teljes összegére.  

5. Elállás joga, módja, következményei

A Szolgáltató a 17/ 1999. (II.5.) Korm. rendelet Az elállási jogra vonatkozó szabályai alapján jár el. A megrendelt terméket általában egy-két napon belül, de legkésõbb 30 napon belül postázz az Ügyfélnek. A terméket – ha nem sérült a csomagolás – az Ügyfél köteles azonnal felbontani. Mivel az internetes vásárlás során, nincs lehetõség, a termék tüzetes vizsgálatára ezért a távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló kormányrendelet általános objektív elállási jogot biztosít az Ügyfél számára, melyet érvényesen a Szolgáltató nem zárhat ki. Az Ügyfél az áru kézhezvételétõl vagy szolgáltatás megrendelése esetén a szerzõdés megkötésétõl (a szolgáltató visszaigazolása) 8 munkanapon belül indokolási kötelezettség nélkül elállhat a szerzõdéstõl, az áru visszaszolgáltatása mellett. Ekkor az Ügyfelet a visszaküldés költségei terhelik.

Az elállási jog gyakorlásának feltétele, hogy a termék ne legyen sérült. Az elállási jogának gyakorlására nyitva álló határidõ meghosszabbodik abban az esetben, ha a Szolgáltató nem tett eleget a törvényben nevesített valamely tájékoztatási kötelezettségének (pl. a termékkel kapcsolatosan, az objektív elállási jog gyakorlása vonatkozásában). Ekkor az áru átvételétől vagy a szerzõdés megkötésétõl 3 hónapon belül elállhat az Ügyfél a szerződéstől.

Ha a 3 hónapos határidõn belül pótlólagosan sor kerül az Ügyfél tájékoztatására, akkor a 8 munkanapos – objektív – elállási határidõ a tájékoztatás kézhezvételétől számít. Ha mi a rendelését azért nem teljesítjük, mert nem áll rendelkezésünkre a megrendelt termék, arról kötelesek vagyunk értesíteni, és a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.

Ha szerződésben meghatározott módon a Szolgáltató helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, akkor az elállási jog gyakorlása az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek is a Szolgáltatót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről köteles a Szolgáltató az Ügyfelet tájékoztatni.

6. Garancia, szavatosság

Amennyiben a fogyasztási cikk minõsége nem megfelelõ, úgy az Ügyfél a szavatossági illetõleg jótállási szabályok alapján érvényesítheti igényét. A szavatosság szabályait a Ptk. 1959. évi IV. törvény 305-311/A §-a tartalmazza.

7. Egyebek

A Szolgáltató az Online áruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot az Ügyfélre, abban az esetben, ha az Ügyfél vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepít, használ. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek kötelesek arra, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a tárgyalás nem hoz megegyezést, a jogvita rendezésére a Veszprém Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Somlóvásárhely, 2014. május 01.

8. Letöltések

 

Fazekas Borpince © 2018
Készítette:Kreátor Reklámstúdió